Spring naar inhoud
5 april 2018

Besluitvorming over windmolen Krabbegors

De Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) wil een windmolen plaatsen op Krabbegors (Duivelseiland) in Dordrecht. Grondeigenaar HVC heeft hiervoor een vergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland.


De provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met de ontwerpvergunning voor de windmolen en de ontwerpvergunning in oktober 2017 ter inzage gelegd. Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), die namens de provincie de vergunningaanvraag behandelt, in totaal 178 zienswijzen ingediend, waarvan 22 unieke. Die zienswijzen gingen vooral over onderwerpen als geluid, slagschaduw en veiligheid. OZHZ heeft een zogeheten 'nota van beantwoording' opgesteld, waarin de ingediende zienswijzen worden beantwoord. De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van de beslissing om in te stemmen met de ontwerpvergunning.


Raadsbesluit Verklaring van geen bedenkingen

Omdat het bestemmingsplan een windmolen op Krabbegors nu niet toestaat, is ook een vergunning gevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan. Dat kan alleen als de gemeenteraad van Dordrecht verklaart daartegen geen bedenkingen te hebben. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad gevraagd hierover een besluit te nemen. De eerste bespreking daarvan zal plaatsvinden in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving.


Omdat de raad haar eigen agenda bepaalt, weten we nog niet wanneer dit precies gebeurt. Houdt u daarvoor het raadsinformatiesysteem in de gaten via www.dordrecht.nl/ris of neem contact op met de raadsgriffie via 078-770 8550.De nota van beantwoording met een reactie op de zienswijzen en alle andere stukken zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem